turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


TSİP GENEL KURULU’NDAN DERSLER: GENÇLİK

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

26 ARALIK  2018

Sosyalistler gençlik konusuna herkesten ama herkesten daha çok duyarlılık gösterir. Çünkü gençlik; gelecek, gelecek de sosyalizm demektir. Bu yüzden de sosyalistlerin hele de bizim partimiz; Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin gençliğe bu nedenle yaklaşımı anlaşılmayacak bir şey değildir. Bu yüzden de partimizin 11. Genel Kurulu bir kez daha gençliğin örgütlenmesi, sosyalist bağlamda örgütlenmesi üzerinde durmuş, örgütlenme ile ilgili olarak ne kadar özveri gösterilse az bulan bir yaklaşım içinde olmuştur.

Hepimizin bildiği gibi sola ve sosyalizme yakınlık duyan ülke gençliği tıpkı sol ve sosyalist harekette yaşanan parçalanma ve bölünmeye bağlı olarak gençlik de kendi arasında parçalanmış ve bölünmüş durumdadır. Salt bu yüzden gençlik; işçi, köylü ve öğrenci gençlik kendisini bir güç olarak ifade etmekte oldukça zorlanmaktadır. Dolayısı ile partimizin genel olarak sosyalist hareketin mücadele içinde birliğini savunmasının bir benzerini de gençliğin mücadele içinde birleşip güç kazanacağına inanmaktadır. Salt bu yüzden gençliğin her anlamda güçlerini birleştirmesinde çok büyük yararlar söz konusudur. Örgütlü gençlik konusunda partimizin çalışma ve çabalarına unutmamak gerekir ki çok daha fazla gereksinim söz konusudur.

Bugün gençlik neredeyse çocukluk yaşlarından başlayarak dinci, gerici, faşist ve kapitalist öğretinin gereği olarak büyük bir saldırı ile karşı karşıyadır. Daha ilköğrenim yaşındaki çocuklarımızın kafası dinci, gerici ve faşizan güçlerce yıkanmak istenmektedir. Çünkü onlar da bilmektedirler ki gençliği yitirirlerse, onları avuçlarının arasından bir kaçırırlarsa gelecekleri de, saltanatları da tehlikeye girer. Bu gerçekler ışığında tarikatlar, cemaatler ve her türlü dini kuruluşlar okul açmaktan tutun da öğrenci yurtlarına, oradan devlet okullarına kadar el atmışlardır. Devlet destekli dini ağırlıklı özel vakıflar yurt üstüne yurt açarak öğrenci gençliği adeta kuşatmış bulunuyorlar. Devletin yerine getirmesi gereken görevler bu sözünü ettiğimiz kesimlere terkedilmiştir. Bir yandan onca imam hatip okulları, Kur’an kursları, imam hatipleştirilmek istenen normal okullar gençliği çürütürken öte yandan da genel anlamda gençlik her anlamda emir kulu haline getirilmek için saldırı ve yıldırma girişimleriyle karşı karşıyadır.

Gençlik, en başta eğitim düzeyinin düşüklüğünün yıkımları karşısında zorlanıyor değildir. Gençlik her bakımdan kıskaç altındadır. Eğitimini sürdürmesi için yurt olanaklarından yoksundur. Yurt bulanların ise yeterince istekleri karşılanmamaktadır. Çay simitle öğrenim gören yüz binlerce öğrenci gençliğimiz vardır. Gençlik kültürel ve sosyal içerikli çalışmalardan ve etkinliklerden bilinçli şekilde uzak tutulmak istenmektedir. Çünkü kapitalist sistem, bu sistemin savunucuları konumunda olan siyasi iktidarlar gençliğin kültürel ve sosyal olarak gelişimini istememektedir. Sistemin bütün çabası gençliğin kendilerine itaat etmesi yolundadır.

Devlet; bilinçli bir şekilde gençliğin en temel gereksinimlerinden tutun da olması gereken bütün gereksinmelerine kadar burun kıvırmakta, gençlik bu yüzden umutsuzluğun bilerek içine itilmektedir. Sonuçta ise zor durumda kalan gençlerimiz tarikat, cemaat ve dini görüşlü vakıfların pençesine düşürülerek gelecekleri karartılmaktadır. Daha düne kadar bu boşluktan yararlanan Fethullahçı Cemaatin yapıp ettikleri ortadayken saray iktidarının yandaşı konumundaki tarikat ve cemaatlere aynı fırsatın verilmiş olması hiç kuşku yok ki kabul edilecek bir şey değildir.

Gençliğimize kurulmak istenen her türlü tuzağı boşa çıkarmak için partimiz gençlik içinde yoğun bir çalışma yürütmek zorundadır, yürütecek de. İşte bu nedenle geleceğimiz olan gençliğin öğrenci olmaktan gelen sorunlarının üstesinden gelebilmesi için gençliğin öğrenci olanlarının akademik, demokratik, sosyal hatta ekonomik istemlerini dillendirebilmesi ve alabilmesi için örgütlenmesi gerekir. Yani ülke genelinde öncelikli olarak üniversite gençliğinin demokratik örgütlenmesi sağlanmalı ve zorluklar aşılarak örgütlülük sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır.

İşçi gençlik için özel davranılmalı, meslek içi eğitimleri karşılıksız sağlanmalı, özellikle işçi sendikaları kendi bünyesinde işçi gençliğe fazladan bir zaman ayırarak onların her anlamda yetişip gelişmeleri ve sınıf bilincine varmaları için standartlarını yükseltmelidir. Gerektiğinde sarı ve patron yanlısı sendikaların işçi gençliğin örgütlü ağından çıkarılması için gençliğe yönelik sınıf ve kitle sendikacılığı yapanlarca çalışmalar daha da yoğunlaştırılmalıdır.

Köylü gençliğe gelince; bugün köylerden yoğun göçlerin yaşanması nedeniyle diyebiliriz ki neredeyse köylerde genç nüfus yok denecek kadar azdır. Yine de var olan köylü gençliği kendi yazgısına terk etmemek gerekir. Köylü gençlik üzerinde her türlü çağdışı uygulamaların kırılması için de partimiz çalışmalı ve çaba harcamalardır.

Görülüyor ki ülkemiz açısından gençlik konusu oldukça önemlidir. Gençliğin gözünün boyanıp dinci, gerici, faşist çevrelerce ele geçirilmesinin önünü kesmek görevimiz sayılmalı, bu yönde gençliğin öncüsü konumunda bir işlev görecek olan gençliğin sosyalist örgütlenmesi ne edilip edilmeli gerçekleştirilmelidir. Buradan yürüyerek ülke genelinde Sosyalist Gençlik Birliği (SGB) etkili bir şekilde örgütlenmeli, gençlik denizi içinde SGB üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Sonuç olarak 11. TSİP Genel Kurulu gençlik üzerinde özenle durmuş, gençliğin sorunlarını tek tek not ederek örgütlü hale getirilmesi doğrultusunda kararlar almıştır. Önümüzdeki günler kararların yaşama geçirilmesi günleridir, bunu başarırsak çok şeyi bilinmeli ki başarmış olacağız.

Yazımızı TSİP’in Programından bir bölümle bitirelim.

Gençlik İçin:

Toplumun geleceği olan gençliğin, özgür ve yaratıcı bir biçimde bütün erkesini halkı için kullanmasına yönelik engeller ortadan kaldırılacak, çok seçenekli bir eğitim ve sosyal etkinlikler ortamı yaratılacak, onlara yönetimin ve toplumun bütün olanakları kullanılacak, partiye tavırda bağımlı örgütsel olarak bağımsız örgütlenmelerinin bütün ülke çapında yaygınlaştırılması için gerekenler yapılacaktır.

Gençliğin özgürlüğe aşık yüksek bir yurt sevgisi ve enternasyonalizm ruhuyla yetişmesi için çalışılacaktır.

Bu konumuyla gençlik yeni toplumun yaratılmasının itici gücü olacaktır.

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA